БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НАД 150ЛВ

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ HEMPEXCBD.COM

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Hemp Expert LTD, ЕИК 207702912, със седалище и адрес на управление: България, София 1407 бул. Джеймс Баучер №76А/3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия, наричана по-долу за краткост „Hempex”, с адрес в интернет: HEMPEXCBD.COM

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Hemp Expert LTD“ ЕИК 207702912Седалище и адрес на управление: България, София 1407 бул. Джеймс Баучер №76А/3Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1407 бул. Джеймс Баучер №76А/3. Данни за кореспонденция: contact@hempexcbd.com, телефон +359876041724

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Hempex e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет hempexcbd.com, чрез която Потребителите имат възможност да сключат договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително:

 • Да се регистрират и  създадат профил в електронния магазин на Доставчика и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори посредством платформата Hempex, чрез електронни средства за разплащане.
 • Да получат информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Hempex;
 • Да извършвате електронни изявления във връзка със включване или изпълнение на договори с Доставчика в платформата Hempex чрез интерфейс на страницата на hempexcbd.com, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Hempex в Интернет;
 • Да упражнят правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Hempex организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата Hempex договор за покупко-продажба на стоките, на адрес hempexcbd.com. Договорът се включва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

 (2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Hempex се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определени от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешките при въвеждането на информацията не по-късно от един час от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата Hempex.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата Hempex възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определение в платформата Hempex и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявено в платформата Hempex.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата Hempex се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със включване и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършени по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния печат документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, посочени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА HEMPEX

Чл. 7. (1) За да се използва Hempex за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата Hempex, съобразно посочената в него процедура. Потребителите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и профили от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласувани с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрация или поръчка Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя се задължава при промяна в обстоятелствата или личните данни, да ги актуализира, в регистрацията или поръчката си.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват основно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Hempex за сключване на договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Hempex услуги и стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките в платформата Hempex по следната процедура:

 • Допуск в системата за извършване на поръчки Hempex на интернет адрес: hempexcbd.com;
 • Избор от предлаганите от Доставчика в платформата Hempex продукти;
 • Добавяне към кощницата с продукти за покупка;
 •  Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договор;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на начин за плащане и доставка;
 •  Потвърждение на поръчката.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира едновременно доставката по поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правото във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. В случай че Потребителят има претенция във връзка със  Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата на отказ по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

КЛАУЗИ, ПРИЛАГАЩИ СЕ ЗА ЛИЦАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата в настоящия раздел от общите условия се прилагат непосредствено към Потребителите. Според предоставената информация при сключването на договор за покупко-продажба или при регистрация в платформата Hempex, може да се извади заключение, ако те са квалифицирани като Потребители съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 2011/83/ЕО на Парламента и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика в платформата Hempex са описани за всяка стока в платформата Hempex.

(2) Цената на продуктите с всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Hempex за всеки продукт в платформата Hempex.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определят от Доставчика в платформата Hempex и се предоставят като информация на Потребителите при избиране на продуктите за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителите чрез платформата Hempex.

(5) Информацията, предоставена на Потребителите на този член, е актуална към момента на визуализацията й в платформата Hempex преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите  информация може да бъде предоставена чрез интерфейса на платформата Hempex или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Hempex имат право да приемат авансово плащане за сключения с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Hempex цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочи причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от упражняване правото на отказ от договора.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани продукти, които са били разпечатани след доставката им и не могат да се върнат поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други продукти, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Доставчикът в платформата Hempex не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от данните на получаване на стоката. Когато информацията е известна на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано запазване и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва това платежно средство, използвано от потребителя при избираната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходите за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своята сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставка на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предложена от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигурява запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражнява правото си при отказ от договор с Доставчика, като изпрати писмено изявление до Доставчика.

(8) Когато Доставчикът в платформата Hempex не получи обратно стоките, той може да задържи плащането на сумата на Потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, което от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява по-нататъшната й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита, че Потребителят упражнява и е упражнил и право на отказ по отношение на бонуса, който е към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Hempex.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата Hempex не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата Hempex.

(3) Ако Доставчикът в платформата Hempex не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата Hempex се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането,  и продажбата на хранителни добавки.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата Hempex може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Hempex или по телефона.

(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика в платформата Hempex съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата Hempex не се задължава да осигури необходимия ревизия за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Hemp Expert LTD за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук: ЛИНК КЪМ ПОЛИТИКАТА  

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Потребителят с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителя се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Hempex има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Hempex.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Hempex има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Hempex. Потребителят има право да възрази за съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. Във всеки момент, Доставчикът в платформата Hempex има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Hempex, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Доставчикът в платформата Hempex и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Полтребителя в един от следните случаи:

 • след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Hempex и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
 • след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Hempex и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Hempex;
 • Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Hempex, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес hempexcbd.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата Hempex се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата Hempex. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителя използва платформата Hempex в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата Hempex  при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (а) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (б) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (в) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора, (г) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на Hempex и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Hempex и интернет.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата Hempex се задължават да защитават взаимно своите права и законови интереси, както и да пазят търговските тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Hempex и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Hempex – hempexcbd.com.

Действия при отказ.

При вашия решителен отказ от настоящия договор, ние се ангажираме да възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разноски, асоциирани със избрания от вас метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, който предлагаме), без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която ни уведомите за вашето решение да се откажете от настоящия договор. Плащанията ще бъдат възстановени на посочената от вас банкова сметка.

Имаме право да забавим възстановяването на плащанията до момента на получаване на върнатите стоки или до предоставянето на доказателства, че сте ги изпратили обратно, в зависимост от това, което настъпи по-рано.

Вие дължите разноските за връщането на стоките. Очаква се тези разноски да не надвишават приблизително сумата на доставката или на стандартната куриерска услуга.

Вие носите отговорност за намаляването на стойността на продуктите и стоките в резултат на тяхното изпробване, различно от необходимото за определяне на техните характеристики и функциониране.

Надзорни органи:

 • Комисията за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ,Уеб сайт: www.cpdp.bg

      (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18,

гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bgЗа допълнителна информация, моля, посетете hempexcbd.com.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram